Programma's
Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Putten, 12 september 2016

Aan de raad

Begrotingsbeeld

Voor u ligt de begroting 2017-2020. De vorige begrotingen stonden financieel vooral in het teken van de invoering van de decentralisaties in het sociaal domein, de forse bezuinigingsopgave, een grillige algemene uitkering en het vervallen van renteopbrengsten door het schatkistbankieren. Dit had grote onzekerheden en een laag begrotingssaldo tot gevolg. De genoemde onderwerpen zijn nog steeds zeer relevant, maar de financiële ruimte neemt weer toe. Een positieve ontwikkeling na een aantal magere jaren. Voorzichtigheid blijft wel geboden, omdat het hoge begrotingssaldo door diverse factoren snel kan verdampen.

De decentralisatie van Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet in 2015 is achter de rug, maar de transformatie is nog in volle gang. Inmiddels hebben we enige ervaring opgedaan met deze grote en complexe nieuwe taken. In 2015 hadden we op de Wmo en de Jeugdhulp een overschot en was de Participatiewet (financiering uit nieuw budget) budgetneutraal. De komende periode verwachten we voor de Wmo en Participatiewet een vergelijkbaar beeld. Die taken zijn in deze begroting daarom opnieuw budgetneutraal verwerkt. Voor de Jeugdhulp zien we de kosten toenemen ten opzichte van 2015, waar het Rijk juist kortingen heeft ingeboekt. In de meicirculaire zijn de budgetten voor Jeugdhulp weer verhoogd, maar ondanks dat houden we in deze begroting rekening met een tekort in 2017 en 2018 van € 300.000. Dit tekort wordt gedekt uit de Reserve sociaal domein. De regionale begroting 2017 voor de Jeugdhulp is echter nog niet gereed. Het tekort op de Jeugdhulp zal in de komende periode mogelijk nog bijgesteld worden. Een andere belangrijke ontwikkeling is de gewijzigde financiering van de subsidie aan SWP. Door deze subsidie structureel te financieren uit de budgetten voor het sociaal domein is meer begrotingsruimte gecreëerd.

Verder is de afgelopen jaren fors ingezet op bezuinigen. Het begrotingsbeeld was bij aanvang van de bestuursperiode 2014-2018 zo negatief dat bezuinigen hard nodig was. Inmiddels is een belangrijk deel van de bezuinigingsopgave gerealiseerd. We liggen op koers, maar we zijn er nog niet. Het komende jaar zullen we doorgaan met de voorgestelde maatregelen. Volgens de huidige verwachting kunnen we de bezuinigingsopgave in 2018 volledig realiseren.

De uitkomsten van meicirculaire gemeentefonds 2016 zijn in deze begroting verwerkt. De meicirculaire gemeentefonds 2016 gaf een wisselend beeld. Voor 2018 en 2020 was het effect voor de begroting positief en in 2017 en 2019 juist negatief. Daarnaast zijn er hogere budgetten voor het sociaal domein beschikbaar gesteld. De septembercirculaire is op het moment van het schrijven van deze aanbiedingsbrief nog niet gepubliceerd. De uitkomsten hiervan worden in een afzonderlijke raadsbrief toegelicht.

In de kadernota is al toegelicht dat de opbrengsten van de precariobelasting omhoog bijgesteld zijn naar bijna € 1,3 miljoen. Zoals afgesproken wordt deze opbrengst gereserveerd in de Reserve precariobelasting tot er meer duidelijkheid is over het ingestelde beroep.

Lastendruk

In het coalitieakkoord is opgenomen dat in deze coalitieperiode terughoudend wordt omgegaan met de stijging van de belastingdruk. De belastingen stijgen met 2%. Verder is in 2014 het beleid ingezet om de rioolheffing te verhogen en het basistarief van de afvalstoffenheffing met hetzelfde bedrag te verlagen.

In de begroting 2016 is besloten om de lastendruk van de afvalstoffenheffing verder te verlagen. In 2017 wordt de helft van het vaste bedrag van de afvalstoffenheffing kwijtgescholden. Elk huishouden krijgt in 2017 een korting van € 37,50 op het basistarief.

Voor de toepassing van een innovatieve techniek voor regenwaterinfiltratie krijgt onze gemeente netto circa € 1,5 miljoen subsidie van de Europese Unie. Voor het afkoppelen van regenwater ontvangen wij daarnaast ruim € 0,5 miljoen afkoppelbijdrage van Waterschap Vallei en Veluwe. We verwachten dat deze bijdrage de komende jaren verder toeneemt, naarmate het afkoppelproject vordert. Voor het realiseren van deze (subsidie)bijdragen moeten we wel forse inspanningen verrichten. Deze bijdragen worden in de volgende herziening van de rioolheffing verwerkt.

Begrotingspositie en winstwaarschuwing 2017-2020

De voorliggende begroting 2017-2020 geeft de volgende begrotingspositie:

Het saldo van de begroting is positief. Vooral na 2017 neemt het saldo toe. Een waarschuwing voor het hoge begrotingssaldo is vooral voor de latere jaren zeker op zijn plaats. Het hoge saldo wordt voor een belangrijk deel verklaard door hoog accres van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De afgelopen jaren is echter gebleken dat positieve meerjarige inschattingen soms snel kunnen verdampen. Daarnaast komen er ook de komende jaren nog voldoende uitdagingen en daarmee financiële risico’s op ons af. Daarbij is onder andere te denken aan de ontwikkelingen in het sociaal domein, het realiseren van de bezuinigingsopgave en de nieuwe Omgevingswet.

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft de wettelijke kaders weer voor de gemeentelijke begroting en de jaarstukken. Om de transparantie te vergroten, is het BBV dit jaar volledig vernieuwd. Dit heeft een grote impact op voorliggende begroting. In Hoofdstuk 3 worden de effecten hiervan verder toegelicht. Door deze wijziging is het op dit moment erg lastig om de nota kostendekkendheid 2e fase op te stellen. Het opstellen van de nota vergt nu meer analyse. De nota stond op de planning voor het najaar van 2016, maar verschijnt nu in 2017.

Provinciaal toezicht

De provincie Gelderland voert, op basis van de Gemeentewet, het financiële toezicht uit op de Gelderse gemeenten. Aan de hand van de programmabegroting en de jaarrekening wordt de toezichtsvorm bepaald. De gemeente Putten valt sinds jaar en dag onder repressief toezicht. Dat wil zeggen dat onze gemeente onder de lichtste vorm van toezicht staat. We zijn van mening dat ook met deze begroting voldaan wordt aan de provinciale voorwaarden zodat Putten onder het repressief toezicht blijft vallen.

Tenslotte

Er komen veel ontwikkelingen op de gemeentelijke overheid af, waardoor de rol van de overheid aan het veranderen is. De overheid kan niet alles meer regelen, maar doet een beroep op het maatschappelijk middenveld en de inwoners. Die omslag zal niet van de een op de andere dag gerealiseerd zijn, maar wij willen samen met onze inwoners werken aan een vitale gemeenschap.

We spreken de wens uit dat ook in het komende jaar in saamhorigheid (Samen Doen) gewerkt mag worden aan de behartiging van de belangen van onze gemeente en dat Gods zegen op onze arbeid zal rusten.

Burgemeester en wethouders van Putten,

De secretaris,                                                              De burgemeester,


Ruimte en Leefomgeving

Ruimte en Leefomgeving

Het thema Ruimte en leefomgeving omvat de volgende programma's :

  • Ruimte
  • Leefomgeving
  • Programma Kostendekkende dienstverlening


Samenleving

Samenleving

Het thema Samenleving omvat de volgende programma's:

  • Gezondheid en bewegen
  • Groei en ontwikkeling
  • Maatschappelijke participatie
  • Werken en leren

Economie en recreatie

Economie en recreatie

Het thema Economie en recreatie heeft betrekking op het gelijknamige programma.


Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Het thema Bestuur, dienstverlening en veiligheid heeft betrekking op de volgende programma's:

  • Programma bestuur, dienstverlening en veiligheid
  • Programma algemene dekkingsmiddelen

Voorwoord

Gemeente Putten presenteert u de begroting 2017-2020. Hierin staan de activiteiten die wij in 2017 zullen gaan uitvoeren en de financiële vertaling hiervan. Deze activiteiten komen uit het collegeprogramma 2014-2018.

In ons streven naar meer transparantie is ook deze begroting volledig digitaal te raadplegen. Per thema lichten wij de financiële hoofdlijnen toe en kunt u doorklikken op de doelstellingen en activiteiten. Via de knop ‘activiteiten’ bovenaan de pagina kunnen ook andere invalshoeken gekozen worden. De begroting is ook als pdf-document te raadplegen door links in het scherm op de knop ‘meer’ te klikken of via de link onderaan deze pagina.

We vertrouwen erop u met deze begroting een transparant inzicht te bieden over het te voeren beleid en de financiële positie in 2017.

             

Het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Putten.

Van links naar rechts: Burgemeester Lambooij, Wethouder Koekkoek, 
Wethouder Kleijer, Wethouder Gerritsen, Gemeentesecretaris Contant.

Documenten
Begroting 2017-2020