Meer
Publicatiedatum: 21-11-2018

Inhoud

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Putten, 25 september 2018

 

Aan de raad,

 

Met gepaste trots bieden wij u hierbij de Conceptbegroting 2019-2022 aan ter verdere behandeling en vaststelling door uw gemeenteraad.

Het is de eerste uitwerking van het coalitieakkoord

Basis voor deze begroting is het coalitieakkoord 2018-2022 Bouwen aan Putten. We hebben het coalitieakkoord uitgewerkt in een collegeprogramma, dat wij u binnenkort doen toekomen. Gelijktijdig is de vertaalslag gemaakt van collegeprogramma naar de Begroting 2019-2022.

De resultaten daarvan zijn dus in deze begroting opgenomen.

Woningbouw staat centraal

Er wordt deze raadsperiode volop gewerkt aan het realiseren van woningen op een aantal locaties, zoals Rimpeler, Matchpoint en Wallenberg. Daarnaast zijn er nog verschillende (inbreidings)locaties waar woningbouw is voorzien. Dat maakt dat de beoogde woningbouwproductie van gemiddeld 80 tot 100 woningen per jaar in de periode 2019-2022 haalbaar moet zijn.

Tegelijkertijd onderkent ons college het belang van vooruit kijken op dit vlak: tijdige woningbouwproductie ná 2022 vraagt nú om actie. In het begrotingsjaar willen we met u in overleg om de potentiële bouwlocaties te bepalen. De gekozen locaties worden in 2020 en 2021 verder uitgewerkt op het vlak van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en eigendomssituaties. Natuurlijk betrekken wij de noodzakelijke infrastructuur bij de potentiële woningbouwlocaties.

Iedereen telt mee

De opgaven in het sociaal domein zijn groot. Het is makkelijk gezegd dat de schotten tussen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet en Jeugd moeten vervallen en we naar een integrale benadering moeten. Daarbij mag niemand buiten de boot vallen, want iedereen telt mee. Tegelijkertijd willen we proberen de maatschappelijke kosten te beperken.

Buurtzorg Jong laat zien dat de integrale benadering loont. Het zorgplein in Stroud staat nog in de startblokken. Daadwerkelijke inzet van met maatschappelijke partners en de ontwikkelingsvisie voor onze buitendienst laten zien dat participatie van groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen zijn. Er zijn dus voldoende aangrijpingspunten om de uitdagingen op dit vlak aan te gaan.

Duurzaamheid vormt de paraplu

De aandacht voor duurzaamheid neemt maatschappelijk gezien nu snel toe. De energietransitie komt op stoom of, beter gezegd, op stroom. De vraag is wat de gemeente Putten aan mogelijkheden op dit vlak ziet, welke vormen in Putten passen en op welke wijze deze mogelijkheden worden gefaciliteerd. De eerste keuzes op dit vlak worden u in 2019 voorgelegd.

Ook de circulaire economie wint aan belangstelling. Het is een onderwerp dat vanwege de relatie met food goed bij Putten past. Mogelijk zijn er juist in Putten mooie kansen om de voedselketen te verkorten. Dat zal voornamelijk particulier initiatief betreffen, maar wij denken graag mee hoe we dit op de maatschappelijke agenda kunnen krijgen. Wij positioneren duurzaamheid als een spreekwoordelijk dak of paraplu boven alle beleidsterreinen: het werkt overal in door.

Beheer op orde

Inmiddels zijn vrijwel alle grote beheerplannen op orde. Door de koppeling te leggen met de benodigde onderhoudsbudgetten zijn we in staat om de wegen, riolering, groen en verlichting goed in stand te houden. Ook voorziet deze begroting in middelen voor renovaties: dat was eerder meer incidenteel het geval.

Ons college heeft het signaal opgepakt om de komende jaren veel civieltechnische werken uit te voeren. Planmatig zien we daartoe ook de mogelijkheden. Wel geven wij hierbij aan dat de realisatie van dit type projecten zich in de praktijk nog al eens kenmerkt door vertraging als gevolg van inspraak, planologische procedures  en eigendomskwesties.

Het centrum staat centraal

Het jaar 2019 wordt het jaar van oplevering van het gerenoveerde gemeentehuis. We zijn in gesprek met vastgoedeigenaren van objecten in het centrum over het herinrichten van het openbaar gebied en hun eigendommen, ieder voor het eigen deel. De herinrichting van het Fontanusplein en Kerkplein is ook in voorbereiding, zodat de verschillende deelprojecten straks in uitvoering kunnen worden gebracht. In samenhang leidt dit tot een vitaal dorpscentrum.

Zeg wat je doet en doe wat je zegt

In 2019 willen we in gesprek met u over duidelijke kaders voor burgerparticipatie. Als inwoners vooraf weten waar ze over mee kunnen spreken, voorkomt dat onjuiste verwachtingen tijdens het proces of achteraf. Ook burgerparticipatie zien wij als een element dat op heel veel onderdelen van beleid doorwerkt. Natuurlijk wordt de communicatie van de gemeente hierop afgestemd.

De gemeentelijke dienstverlening wordt in 2019 officieel volgens het nieuwe stramien vorm gegeven. De voorbereidingen hiervoor zijn nu al in volle gang.

Het financiële beeld is goed, maar vraagt wel aandacht

De voorliggende Begroting 2019-2022 geeft de volgende begrotingspositie:

Voor alle jaren is er een positief saldo, inclusief de voorstellen voor nieuw beleid en dekkingsplan.

We kunnen niet ontkennen dat de ambities voor 2019 en volgende jaren groot zijn. Het is financieel verantwoord om deze ambities te verwezenlijken, maar de vinger moet wel aan de pols worden gehouden in verband met de vele investeringen die worden voorzien. Ook de afzonderlijke investeringen vragen nadrukkelijke bewaking. Daar zetten we dan ook op in. Voor het overige gaan we verder op het pad van kostendekkende tarieven. Dat leidt op onderdelen tot bijstelling van tarieven, waarbij de lastendruk voor de inwoners per saldo beperkt stijgt. Ook de liquiditeitspositie vraagt voorzichtigheid in het aangaan van verdere nieuwe verplichtingen.

Provinciaal toezicht

De provincie Gelderland voert, op basis van de Gemeentewet, het financiële toezicht uit op de Gelderse gemeenten. Aan de hand van de programmabegroting en de jaarrekening wordt de toezichtsvorm bepaald. De gemeente Putten valt sinds jaar en dag onder repressief toezicht. Dat wil zeggen dat onze gemeente onder de lichtste vorm van toezicht staat. We zijn van mening dat ook deze begroting voldoet aan de provinciale voorwaarden, zodat Putten onder het repressief toezicht blijft vallen.

Tenslotte

Ook nu spreken we de wens uit dat vaststelling van dit document mag leiden tot de behartiging van de belangen van onze gemeente en dat Gods zegen op onze arbeid zal rusten.

 

Burgemeester en wethouders van Putten,

De secretaris,                                                              de burgemeester,

 

mr. F.E. Contant                                                          H.A. Lambooij