Meer
Publicatiedatum: 21-11-2018

Inhoud

Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Wat mag het kosten?

Toelichting mutaties reserves

  • Er wordt een jaarlijkse opbrengst van € 1.225.000 voor precariobelasting begroot. Deze belastingopbrengst wordt zoals afgesproken rechtstreeks toegevoegd aan de reserve precariobelasting. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.
  • Per saldo vindt er een onttrekking van € 267.000 plaats vanuit de reserve dekking kapitaallasten. Het grootste deel van deze onttrekking is bedoeld om de kapitaallasten van de renovatie van het gemeentehuis op te vangen.

Specificatie van aanvaard beleid per programma en beleidsproduct

Toelichting mutaties per programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

De belangrijkste onderdelen van het overzicht algemene dekkingsmiddelen zijn voorgeschreven. Het gaat daarbij om:

  1. Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
  2. Algemene uitkeringen (gemeentefonds);
  3. Dividend;
  4. Saldo van de financieringsfunctie;
  5. Overige algemene dekkingsmiddelen.

De algemene dekkingsmiddelen in de Begroting 2019-2022 zijn als volgt opgebouwd:

Toelichting algemene uitkering gemeentefonds

De uitkering uit het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. De algemene boodschap van de maartcirculaire 2018 en de meicirculaire 2018 was positief. Normaliter is de meicirculaire de belangrijkste van de drie circulaires die jaarlijks verschijnen. Dit jaar hebben we echter al een tussentijdse circulaire gehad, de maartcirculaire gemeentefonds 2018. Dit naar aanleiding van het sluiten van het Interbestuurlijk Programma (IBP) door de diverse overheidslagen en de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De uitkomsten van de maartcirculaire gemeentefonds 2018 waren zeer positief en zijn verwerkt in het coalitieakkoord 2018-2022. In de meicirculaire ontvangen we compensatie voor de loon- en prijsontwikkelingen en vinden er diverse correcties plaats. Deze loon- en prijsontwikkelingen zijn verwerkt in de Begroting 2019 door het opnemen van een stelpost voor prijsontwikkelingen van structureel € 200.000 en het verwerken van de loonontwikkelingen in de personeelsbegroting (3,5%).

In onderstaande samenvatting zijn de belangrijkste mutaties opgenomen.

De afgelopen jaren is steeds gebleken dat de hoogte van de algemene uitkering sterk kan schommelen. Uit recente prognoses blijkt dat de economische groei robuust is. Dat is een positief beeld voor de algemene uitkering. De effecten van de septembercirculaire worden via een afzonderlijke raadsbrief toegelicht en in de Begroting 2019 verwerkt.

 Toelichting overige ontwikkelingen algemene dekkingsmiddelen

Op het taakveld treasury zijn de rentelasten over de aangetrokken geldleningen en de rentebaten over de uitgezette gelden opgenomen. De rentedoorbelasting naar de kostendekkende tarieven vindt met ingang van 2018 niet meer plaats en wordt via de 8-maandsrapportage 2018 gecorrigeerd (conform het raadsvoorstel “effecten notitie rente 2017 commissie BBV” welke op 8 maart 2018 in de gemeenteraad is vastgesteld).

De belastingopbrengsten stijgen met de correctie van 1,9% en areaaluitbreidingen vanwege nieuw- en verbouw. Zie de paragraaf lokale heffingen voor een nadere toelichting op de belastingopbrengsten.

Tussen de diverse producten heeft een verschuiving plaatsgevonden van de doorbelasting salariskosten door actualisatie van de personeelsbegroting en de daaraan gekoppelde doorbelasting naar de producten.

Onder de algemene baten en lasten zijn de stelposten opgenomen voor prijsontwikkelingen, verruiming P-budget n.a.v. het coalitieakkoord en de stelpost onvoorzien.

Onvoorzien

In de begroting is een bedrag van € 66.000 opgenomen voor onvoorziene lasten.

Kosten van de overhead

Overheadkosten bevatten alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De kosten van de overhead zijn als volgt opgebouwd:

Vennootschapsbelasting

We hebben een stelpost van structureel € 12.000 opgenomen in de begroting voor de vennootschapsbelasting. Dit is bedoeld voor incidentele verkopen van panden waarbij een boekwinst wordt gerealiseerd.

De verwachte positieve resultaten op het complex Rimpeler kunnen ingezet worden voor de vennootschapsbelasting. Het netto resultaat na vennootschapsbelasting zal toegevoegd worden aan de reserve grondbedrijf.