Meer
Publicatiedatum: 21-11-2018

Inhoud

Ruimte en Leefomgeving

Ruimte en Leefomgeving

Het thema Ruimte en leefomgeving omvat de volgende programma's :

  • Ruimte
  • Leefomgeving
  • Programma Kostendekkende dienstverlening

Het coalitieakkoord ‘Bouwen aan Putten’ beschrijft de plannen voor de jaren 2018-2022. Daarbij zijn die plannen vertaald in concrete actiepunten per jaar. De actiepunten voor 2019 binnen het begrotingsthema Ruimte en leefomgeving worden hierna nader uitgewerkt. Daarnaast zijn er diverse actuele beleidsontwikkelingen die in 2019 onze aandacht zullen vragen. Ook die worden toegelicht op de volgende pagina’s.

Wat mag het kosten?

Investeringsbedragen

Specificatie van aanvaard beleid per programma en beleidsproduct

Toelichting mutaties per programma

Programma Ruimte

Het beleidsproduct bouwgrondexploitatie verloopt budgetneutraal en de ramingen zijn gebaseerd op de meest actuele exploitatieplannen. Het verschil tussen de baten en de lasten op het beleidsproduct grondexploitatie is nu verantwoord op het product overhead en wordt vanuit het product overhead weer toegerekend aan de grondexploitatie.

Programma Leefomgeving

Op het beleidsproduct IBOR wegen, straten en pleinen en IBOR openbaar groen zijn de lasten over 2019 relatief hoog door het beschikbaar stellen van meerdere grote investeringskredieten voor de openbare ruimte.

Milieubeheer

De lasten voor milieubeheer stijgen door aanvullend budget voor duurzaamheid vanuit het coalitieakkoord.

 Programma Kostendekkende dienstverlening

Het programma Kostendekkende dienstverlening bestaat uit de producten afval, riolering, begraafplaatsen en omgevingsvergunningen. De producten afval, riolering en begraafplaatsen zijn 100% kostendekkend. De cijfers geven echter een andere indruk. De baten zijn in dit overzicht niet gelijk aan de lasten. Door de nieuwe systematiek in de BBV mag overhead niet meer als last verantwoord worden op het beleidsproduct, maar blijven die kosten staan op het beleidsproduct overhead. Daardoor zijn de lasten niet meer gelijk aan de uitgaven.

Voor verdere toelichting op de kostendekkendheid wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. Daar wordt ook zichtbaar gemaakt hoeveel overhead  toegerekend wordt ter onderbouwing van de gehanteerde tarieven.