Meer
Publicatiedatum: 21-11-2018

Inhoud

Samenleving

Samenleving

Het thema Samenleving omvat de volgende programma's:

  • Gezondheid en bewegen
  • Groei en ontwikkeling
  • Maatschappelijke participatie
  • Werken en leren

Het coalitieakkoord ‘Bouwen aan Putten’ beschrijft de plannen voor de jaren 2018-2022. Daarbij zijn die plannen vertaald in concrete actiepunten per jaar. De actiepunten voor 2019 binnen het begrotingsthema Samenleving worden hierna nader uitgewerkt. Daarnaast zijn er diverse andere actuele beleidsontwikkelingen die in 2019 onze aandacht zullen vragen. Ook die worden toegelicht op de volgende pagina’s.

Investeringsbedragen

Specificatie van aanvaard beleid per programma en beleidsproduct

Toelichting mutaties per programma

Programma Gezondheid en bewegen

De toename van de lasten op dit programma wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een hogere doorbelasting van salarissen.

Programma Groei en ontwikkeling

De stijging van de lasten op dit programma wordt veroorzaakt door de raming jeugdhulp. De kosten voor jeugdhulp zijn begroot op basis van de werkelijke uitgaven 2017 en de financiële prognose 2018.

Programma Maatschappelijke participatie

De daling van de lasten op dit programma wordt veroorzaakt door de taakstelling transformatie sociaal domein. Dit betekent een afname van de lasten van € 450.000 in het jaar 2019 en

€ 700.000 voor de jaren 2020 e.v.

De baten op dit programma nemen af door lagere inkomsten uit eigen bijdrage. Per saldo stijgen de baten door een hoger BUIG-budget en de terugvorderingen leenbijstand.

Programma Werken en leren

De toename van de lasten op dit programma wordt veroorzaakt door hogere kosten voor basismobiliteit en de kapitaallasten van de investeringen op basis van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.